Vad har ni för utmaningar?

När vi ställer frågan till chefer och ledare inom olika typer av organisationer brukar vi alltid komma fram till att det finns utmaningar. Oavsett om det just nu går väldigt bra eller om man befinner sig i en utvecklingsfas, eller tung motgång, så är det viktiga att lyfta blicken och se framåt. Vad behöver man göra nu för att försäkra sig om en framtid där man är mer konkurrenskraftig, mer framgångsrik, eller har lyckats vända en negativ fas i utveckling och i stället skapa ett positivt momentum!

Framgångsrika organisationer jobbar kontinuerligt med utveckling och kompetenshöjning för att stärka sin konkurrenskraft. Förändringar i omvärlden gör att vi behöver anpassa oss till nya spelregler. Det är viktigt att inte stanna upp och bli fast i gamla rutiner och vanor om de inte längre är de mest optimal för verksamheten.

Vårt erbjudande

Det kan handla om att motivera personal, minska personalomsättningen, öka effektiviteten i affärsprocesser, få till ett mer välfungerande team, öka lönsamheten, minska kvalitetsbristkostnader, mm.

Vi jobbar med kompetensutveckling för företag och organisationer. En viktig del av vårt arbete är att skapa mätbara effekter. Våra kunder får verktyg som gör det möjligt att följa upp vilka resultat en insats får. En investering i att höja kompetensen inom organisationen ska ge en bra avkastning tillbaka till verksamheten, precis som alla andra typer av investeringar.

Kunskap, Färdighet, Kompetens

Kunskap är inlärd, teoretisk förmåga att förstå och tillämpa faktauppgifter. Färdighet är en förmåga att med hjälp av kunskap och erfarenhet utföra en uppgift.

Kompetens är ett samlingsbegrepp för en individs förmåga att utföra en uppgift genom att tillämpa kunskaper och färdigheter.

Därför jobbar vi med tydliga effektmål

För att mäta vilken effekt en utbildningsinsats får, måste vi först veta var vi börjar och mot vilka mål vi ska sträva. Därför startar våra projekt alltid med en workshop där vi samlar involverade personer för att gemensamt arbeta fram en nuläges analys. Analysen är en viktig grund för ett lyckat utvecklings- och förändringsarbete och nödvändig för att kunna definiera mål och aktiviteter.

Om oss

KONKURRENSKRAFT är ett nätverk av utbildningskonsulter och specialister med många års erfarenhet och kompetens inom olika områden.

Läs vidare om oss >